Kostursko Oro (Bisero Kerko) lyrics

Bisero Kjerko  (Note: mori, lele, and djanum are interjections)

Bisero kjerko, mori, Bisero lele,                            Bisera, daughter, mori, Bisera, lele,              Ne mi fasčaj Turčin, mori, pobratim.                   Do not take a Turk, mori, as a friend.    Bisero, lele, ne me fasčaj Turčin, mori, probatim.   

Turčin ot vera, mori, ne znae, lele,                        A Turk, about our faith, mori,              Turčin u crkva, mori, ne ide.                                       does not understand, lele,                    Bisero kjerko, Turčin u crkva, mori, ne ide.         A Turk, to church, mori, does not go.

Ako e ot Boga rečeno, lele                                       If it is with God permitted, lele,              Turska nevesta, mori, će sana                                A Turkish bride, mori, I will become.  Majčitse, mori, Turska nevesta, lele, će stana.                                                                                  

Turska nevesta, djanam, će stana, lele.                A Turkish bride, djanam, I will become, lele So devet rala, mori, tepani,                                    With nine lines, mori, of drummers*          Majčitse, mori, so tia piskavi zurli.                       Mother, mori, with piercing zurlas.                                                                                                                                                        *tupan players

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: